Ebook nghiệp vụ lễ tân của VTOS

Nghiệp vụ lễ tân – VTOS

Ebook nghiệp vụ lễ tân của VTOS
  • Giới thiệu tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam (VTOS) nghiệp vụ lễ tân
  • Bảng kỹ năng nghề
  • Cách sử dụng tiêu chuẩn VTOS
  • Tóm tắt công việc, chức danh và danh mục công việc
  • Nội dung các công việc và phần việc
XEM THỬ TÀI LIỆU
Ebook nghiệp vụ lễ tân của VTOS
Mục lục ebook nghiệp vụ lễ tân của VTOS
Ebook nghiệp vụ lễ tân của VTOS
Ebook nghiệp vụ lễ tân của VTOS
Ebook nghiệp vụ lễ tân của VTOS
CÁC TÀI LIỆU KHÁC TỪ EZCLOUD
Đang tải...