Ebook Kỹ thuật chế biến món ăn Việt Nam 1

Kỹ thuật chế biến món ăn Việt Nam – VTOS

Ebook Kỹ thuật chế biến món ăn Việt Nam 1
  • Giới thiệu Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam (VTOS) - Kỹ thuật chế biến món ăn Việt Nam
  • Cách sử dụng tiêu chuẩn VTOS
  • Tóm tắt công việc, chức danh và danh mục công việc
  • Các công việc và phần việc - kế hoạch liên hoàn
  • Nội dung các công việc và phần việc
XEM THỬ TÀI LIỆU
Ebook Kỹ thuật chế biến món ăn Việt Nam 1
Ebook Kỹ thuật chế biến món ăn Việt Nam 2
Ebook Kỹ thuật chế biến món ăn Việt Nam 3
Ebook Kỹ thuật chế biến món ăn Việt Nam 4
Ebook Kỹ thuật chế biến món ăn Việt Nam 5
CÁC TÀI LIỆU KHÁC TỪ EZCLOUD
Đang tải...