Ebook Vận hành cơ sở lưu trú nhỏ của VTOS

Vận hành cơ sở lưu trú nhỏ – VTOS

  • Phương pháp xây dựng tiêu chuẩn VTOS
  • Các bậc trình độ và chứng chỉ VTOS
  • Các đơn vị năng lực VTOS
  • Cấu trúc đơn vị năng lực
  • Danh mục các đơn vị năng lực
  • Các chứng chỉ trình độ nghề vận hành cơ sở lưu trú nhỏ
  • Các tiêu chuẩn chi tiết

XEM THỬ TÀI LIỆU

Team Marketing ezCloud
TÁC GIẢ
Tổng cục Du lịch

Nhận ngay các bí quyết quản lý & kinh doanh khách sạn mới nhất từ Blog ezCloud

Nhập email của bạn