Ebook Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch – VTOS

Ebook Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch
  • Giới thiệu tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam (VTOS) - Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch
  • Tiêu chuẩn VTOS - Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch
  • Tóm tắt công việc, chức danh và danh mục công việc
  • Công việc và phần việc: kế hoạch liên hoàn
  • Nội dung các công việc và phần việc
XEM THỬ TÀI LIỆU
Ebook Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch
Ebook Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch
Ebook Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch
Ebook Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch
CÁC TÀI LIỆU KHÁC TỪ EZCLOUD
Đang tải...