Ebook Nghiệp vụ hướng dẫn thuyết minh du lịch

Nghiệp vụ Thuyết minh du lịch – VTOS

Ebook Nghiệp vụ hướng dẫn thuyết minh du lịch
  • Giới thiệu: Phương pháp xây dựng tiêu chuẩn VTOS
  • Các bậc trình độ, chứng chỉ VTOS
  • Tiêu chuẩn VTOS nghề Thuyết minh du lịch
  • Các tiêu chuẩn chi tiết
XEM THỬ TÀI LIỆU
Ebook Nghiệp vụ Thuyết minh du lịch
Ebook Nghiệp vụ hướng dẫn thuyết minh du lịch
Ebook Nghiệp vụ hướng dẫn Thuyết minh du lịch
CÁC TÀI LIỆU KHÁC TỪ EZCLOUD
Đang tải...