Ebook Nghiệp vụ hướng dẫn thuyết minh du lịch

Nghiệp vụ Thuyết minh du lịch – VTOS

  • Giới thiệu: Phương pháp xây dựng tiêu chuẩn VTOS
  • Các bậc trình độ, chứng chỉ VTOS
  • Tiêu chuẩn VTOS nghề Thuyết minh du lịch
  • Các tiêu chuẩn chi tiết

XEM THỬ TÀI LIỆU

Team Marketing ezCloud
TÁC GIẢ
Tổng cục Du lịch

Nhận ngay các bí quyết quản lý & kinh doanh khách sạn mới nhất từ Blog ezCloud