THOẢ THUẬN CUNG CẤP DỊCH VỤ – GÓI EZCLOUDHOTEL CƠ BẢN

Định nghĩa:

Bên A: được hiểu là các khách hàng, đối tác sử dụng phần mềm của ezCloud (bên mua Dịch vụ)

Bên B: Công ty TNHH công nghệ ezCloud toàn cầu (bên bán Dịch vụ)

PO/PURCHASE ORDER: Đơn đặt hàng 

A – CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG

ĐIỀU 1: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ BÊN A

 • Bên A được quyền sử dụng phần mềm trong suốt thời gian đã nêu trong PO theo những tính năng đã được liệt kê trong Phụ lục Báo giá chi tiết sản phẩm đính kèm.
 • Bên A có quyền kiểm tra, giám sát quá trình triển khai phần mềm của Bên B.
 • Bên A được quyền yêu cầu Bên B cung cấp đúng, đầy đủ các tính năng sản phẩm như đã miêu tả trong PO.
 • Bên A chịu trách nhiệm lo chi phí lưu trú (ăn, ở) cho Bên B trong quá trình triển khai (nếu có).
 • Bên A có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ, cung cấp đầy đủ các thông tin sắp xếp nhân sự, hạ tầng để Bên B có thể triển khai phần mềm và Bên A tự bảo vệ thông tin đăng nhập của mình trong suốt quá trình sử dụng phần mềm.
 • Bên A có trách nhiệm thanh toán cho Bên B theo thoả thuận trong PO đã ký kết.
 • Bên A có trách nhiệm thông báo trước cho Bên B về việc thay đổi/phát sinh chính sách giá mới, thêm hạng phòng, thay đổi thông tin loại phòng, hạng phòng trên các kênh OTA hoặc trên phần mềm quản lý khách sạn của Bên B (nếu có). Việc thông báo trước này đảm bảo Bên B kịp thời cập nhật các thay đổi này trên phần mềm, Bên B không chịu trách nhiệm nếu phát sinh các lỗi do Bên A thay đổi mà không thông báo trước.
 • Bên A có trách nhiệm báo trước cho Bên B khi có nhu cầu ngừng sử dụng phần mềm bằng email hoặc văn bản ít nhất trước 01 tháng trước thời hạn sử dụng phần mềm, đầu mối tiếp nhận của Bên B là: hotro@ezcloud.vn. Trường hợp Bên A không thông báo cho Bên B kịp thời, chi phí sử dụng phần mềm sẽ tiếp tục được tính thêm 01 tháng kể từ ngày Bên B nhận được thông báo chính thức từ Bên A.
 • Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 2: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ BÊN B

 • Bên B có quyền sở hữu đối với phần mềm, Bên A chỉ có quyền sử dụng phần mềm theo thông tin thể hiện tại PO.
 • Bên B có quyền yêu cầu Bên A cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin, cơ sở vật chất, hạ tầng cần thiết để phục vụ công việc triển khai của Bên B.
 • Bên B có quyền từ chối hỗ trợ các tính năng mà Bên A yêu cầu phát sinh ngoài thỏa thuận của PO.
 • Nếu Bên A từ chối thanh toán theo thoả thuận tại PO, Bên B có quyền ngừng cung cấp phần mềm cho Bên A và thông báo cho Bên A bằng email hoặc văn bản trước khi chấm dứt thoả thuận.
 • Trong trường hợp Bên A không tiếp tục thực hiện hoặc đơn phương hủy bỏ thoả thuận thì Bên B có quyền cấn trừ toàn bộ số tiền mà Bên A đã thanh toán cho Bên B bao gồm chi phí triển khai, chi phí các hạng mục công việc Bên B đã hoàn tất và khoản phạt vi phạm (nếu có).
 • Bên B có quyền từ chối làm thay Bên A các thao tác mà Bên A đã được đào tạo.
 • Bên B có quyền tạm dừng hoặc dừng cung cấp phần mềm khi hai Bên có phát sinh tranh chấp.
 • Bên B cam kết hoàn thành công việc theo đúng nội dung đã cam kết.
 • Đối với trường hợp booking không về phần mềm do hạ tầng, đường truyền Internet, rủi ro nằm ngoài kiểm soát như lỗi mạng quốc tế, …Hai Bên có trách nhiệm phối hợp với nhau để làm rõ nguyên nhân và đưa ra hướng xử lý phù hợp. Nếu nguyên nhân thuộc về một trong hai Bên, hai Bên cùng nhau bàn bạc và đi đến thỏa thuận xử lý thỏa đáng đảm bảo giảm thiểu thiệt hại và tổn thất cho tất cả các Bên liên quan.
 • Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 3: THỎA THUẬN CUNG CẤP PHẦN MỀM

  • Khắc phục sự cố: Bên B sẽ gán mã mức độ nghiêm trọng (1,2,3) cho từng ghi nhận về yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật trong cơ sở dữ liệu theo dõi khắc phục sự cố. Mã mức độ nghiêm trọng chỉ ra tính nghiêm trọng của sự cố, mức độ đáp ứng và hỗ trợ kèm theo sẽ tương ứng với từng mã mức độ nghiêm trọng. Mức độ nghiêm trọng được xác định như là dấu hiệu chỉ ra mức độ ảnh hưởng của sự cố đến tình hình tác nghiệp trên hệ thống của khách hàng. Chi tiết theo bảng dưới đây:

 

Mã Mức Độ Nghiêm Trọng Mô tả

Mức độ 1

(Nguy cấp)

Định nghĩa: Mức độ nguy cấp 1 xảy ra khi phần mềm mà Bên B cung cấp ngừng hoạt động.

Mức độ ảnh hưởng: Ảnh hưởng tới việc sử dụng phần mềm của toàn bộ tài khoản của Bên A, gây tác động đến hoạt động bình thường của Bên A.

Thời gian xử lý sự cố: Khi xảy ra sự cố thuộc Mức độ 1, Bên B cam kết khắc phục như sau:

–         Thời gian phản hồi trong vòng 02 (hai) giờ kể từ khi nhận được thông báo của Bên A về sự cố.

–         Thời hạn giải quyết hoặc khắc phục khẩn cấp trong vòng 01 (một) ngày làm việc

Mức độ 2

(Nghiêm trọng nhưng không nguy cấp)

Định nghĩa: Mức độ 2 xảy ra khi có một phát sinh gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng với hệ thống nhưng không gây ra tác động đến hoạt động kinh doanh bình thường của Bên A.

Mức độ ảnh hưởng: Phát sinh này có thể gây ảnh hưởng đến một lượng nhỏ người dùng hoặc thỉnh thoảng mới xảy ra nhưng đủ làm phiền người sử dụng.

Thời gian xử lý sự cố:

–         Thời gian phản hồi trong vòng 24 (hai mươi bốn) giờ

–         Thời hạn giải quyết hoặc khắc phục khẩn cấp trong vòng 03 (ba) ngày làm việc

Mức độ 3

(Yêu cầu, Đề xuất cải thiện)

Định nghĩa:  Tất cả các phản hồi của Bên A với Bên B mà không thuộc mức độ 1 và Mức độ 2. Phản hồi có thể bao gồm câu hỏi về sản phẩm, chức năng, tính năng sản phẩm, yêu cầu tính năng mới…..

Thời gian xử lý:

–         Thời hạn để phản hồi trong vòng 05 (năm) ngày làm việc

 • Sao lưu và phục hồi dữ liệu: Trong trường hợp xảy ra mức độ nguy cấp 1 và Bên B không thể khắc phục trong thời hạn được quy định tại mục 3.1 của thoả thuận này, Bên A sẽ được cộng thêm số ngày bảo hành phần mềm tương ứng với số ngày Bên B chậm khắc phục. Nếu sự cố được xác định không phải do lỗi của Bên B thì Bên B có quyền được miễn trừ không phải chịu bất kỳ hình thức phạt hay các khoản bồi thường nào khác.

Hiện tại Bên B có hỗ trợ sao lưu dữ liệu định kỳ tự động 01 (một) lần/ngày đối với các tài khoản sử dụng phần mềm. Trong trường hợp dữ liệu của Bên A bị mất do lỗi của Bên B thì Bên B có trách nhiệm hỗ trợ Bên A phục hồi dữ liệu về thời gian gần nhất mà hệ thống sao lưu dữ liệu tự động của Bên B lưu lại. Thời gian tối đa để Bên B thực hiện phục hồi dữ liệu cho Bên A là 01 (một) ngày làm việc kể từ khi nhận văn bản thông báo lỗi và yêu cầu phục hồi dữ liệu từ người đại diện của Bên A. Để đảm bảo cho hoạt động của Bên A, Bên B sẽ lưu trữ dữ liệu trong vòng 365 ngày kể từ thời điểm hiện tại, bao gồm các dữ liệu sau: lịch sử thao tác, lịch sử đồng bộ ezCms (nếu có), lịch sử gửi email marketing. Trường hợp hai Bên chấm dứt PO, Bên B sẽ xóa toàn bộ thông tin tài khoản trong vòng 14 ngày kể từ thời điểm chấm dứt.

ĐIỀU 4: NGUYÊN TẮC CUNG CẤP PHẦN MỀM CỦA BÊN B

 • Phần mềm ezCloudHotel được Bên B cung cấp và Bên A sử dụng là phần mềm (software as a service) trên nền tảng đám mây. Bên B cung cấp phần mềm theo nguyên tắc “as is” (theo hiện trạng) và “as available” (có sẵn). Bên B không cam đoan, tuyên bố hoặc đảm bảo rằng việc sử dụng phần mềm của Bên A sẽ không bị gián đoạn hoặc không bị lỗi, hoặc phần mềm sẽ đáp ứng đầy đủ mục đích sử dụng của Bên A. Bên B không đảm bảo dưới bất kì hình thức nào, dù rõ ràng hay ngầm định về các điều kiện như: sự thỏa mãn về chất lượng hay sự phù hợp về nhu cầu sử dụng của Bên A. Bên A hiểu rằng, Bên A sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm trong việc xác định xem phần mềm hoặc thông tin tạo ra từ phần mềm là đúng đắn và đáp ứng đầy đủ mục đích sử dụng của mình.
 • Phiên bản ezCloudHotel là bản đóng gói, do đó không có hình thức tùy biến/ chỉnh sửa theo yêu cầu của Bên A.
 •  

ĐIỀU 5: BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VÀ PHẠT DO VI PHẠM THOẢ THUẬN

Trừ trường hợp bất khả kháng (thiên tai, hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, tai nạn, thảm họa, dịch bệnh, thực hiện quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), nếu một Bên không thực hiện một phần hay toàn bộ nội dung công việc theo PO trong thời hạn quy định hoặc trong khoảng thời gian đã được Bên còn lại gia hạn, thì:

 • Bên bị vi phạm có quyền yêu cầu Bên vi phạm bồi thường một khoản tiền cho phần thiệt hại (nếu có). Tổng giá trị bồi thường không quá 8% tổng giá trị PO hai Bên đã ký kết.
 • Phạt chậm thanh toán theo mức lãi suất là 0,05%/ 01 ngày đối với số tiền chậm thanh toán nhưng không được chậm quá 15 ngày. Nếu quá thời hạn này, Bên B có quyền đơn phương chấm dứt PO và Bên A sẽ bị phạt thêm 8% tổng giá trị PO bị vi phạm.
 • Phạt do vi phạm bản quyền: Trong trường hợp Bên A có những hành vi vi phạm bản quyền của Bên B bao gồm nhưng không giới hạn: thao tác crack phần mềm, sử dụng phần mềm nhưng không thanh toán phí cho Bên B.v.v… Bên B có quyền truy thu toàn bộ số tiền tương đương với số tháng Bên A đã sử dụng mà chưa thanh toán (nếu có) đồng thời Bên A chịu 01 khoản phạt tương đương với 06 tháng sử dụng theo chính sách giá tại thời điểm Bên B phát hiện ra. Việc phạt vi phạm bản quyền này được áp dụng xuyên suốt quá trình thực hiện PO và có thời hạn 03 năm kể từ khi Bên A chấm dứt PO với Bên B.

ĐIỀU 6: GIA HẠN VÀ CHẤM DỨT SỬ DỤNG PHẦN MỀM

 • Gia hạn phần mềm
 • Gia hạn trong quá trình triển khai: Trong thời gian thực hiện cài đặt và triển khai phần mềm, nếu một trong các Bên gặp khó khăn gây chậm trễ trong việc thực hiện theo thời gian quy định tại PO thì Bên phát sinh cần thông báo cho Bên còn lại biết đồng thời nêu rõ lý do và dự tính thời gian thực hiện. Khi nhận được thông báo của Bên phát sinh, Bên còn lại có quyền nhưng không có nghĩa vụ đồng ý gia hạn cho Bên phát sinh. Việc Bên còn lại đồng ý gia hạn PO sẽ là cơ sở để hai Bên thực hiện.
 • Gia hạn khi hết thời hạn sử dụng phần mềm: Trong vòng 01 (một) tháng trước khi thời hạn sử dụng phần mềm kết thúc, nếu hai Bên không có đề xuất thay đổi bằng văn bản thì thời gian sử dụng được tự động gia hạn. Thời gian gia hạn tương ứng với giá trị của Bên A thanh toán cho Bên B theo báo giá của Bên B tại thời điểm gia hạn.
 • Chấm dứt sử dụng phần mềm.
 • Khi các Bên thực hiện xong các quyền và nghĩa vụ quy định trong PO và thoả thuận này.
 • Khi một Bên vi phạm nghĩa vụ dẫn đến việc không thể thực hiện được thoả thuận thì phía Bên kia có quyền đơn phương chấm dứt PO.
 • Việc sử dụng phần mềm có thể được chấm dứt do sự thỏa thuận của các Bên.

B – CHI TIẾT HỖ TRỢ VÀ TRIỂN KHAI

I. TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI

 1. Điều kiện triển khai: Bên A đã hoàn tất nghĩa vụ thanh toán
 2. Thời gian thực hiện triển khai:
 • Trong vòng 7 ngày làm việc (không bao gồm Thứ 7, Chủ nhật và các ngày nghỉ Lễ, Tết) kể từ ngày Bên B nhận được tiền từ Bên A và Bên A cung cấp đầy đủ thông tin cấu hình và thông tin liên lạc nhân sự đầu mối cho Bên B, Bên B sẽ thực hiện triển khai cài đặt phần mềm ezCloudhotel – Gói Cơ bản cho Bên A.
 1. Địa điểm triển khai: Như đã nêu trong Đơn đặt hàng

***Lưu ý:

 • Thời gian bắt đầu thực hiện triển khai: 03 ngày làm việc kể từ thời điểm Bên B gửi Thông báo về ngày bắt đầu triển khai.
 • Bên B thực hiện triển khai 1 lần, liên tục. Nếu Bên A có nhu cầu chia thành nhiều đợt triển khai thì mọi chi phí phát sinh cho việc triển khai nhiều đợt này do Bên A chịu trách nhiệm thanh toán.
 • Nếu trong quá trình triển khai có phát sinh dẫn đến thời gian hoàn thành triển khai không đúng hạn, hai Bên cam kết thời gian hoàn thành triển khai tối đa không quá 15 ngày kể từ ngày ký kết Hợp đồng.
 • Nếu việc chậm trễ do lỗi Bên A, Bên B có quyền tính thời gian bắt đầu sử dụng phần mềm sau thời hạn tối đa hoàn thành triển khai ở trên.

II. BÀN GIAO

 • Sau khi triển khai Bên B thực hiện bàn giao và đào tạo (nếu cần) cho Bên A.
 • Bên B tiến hành bàn giao toàn bộ phần mềm đã triển khai tại địa điểm của Bên A như thống nhất trong Hợp đồng, đồng thời bàn giao tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống online cho Bên A.
 • Đối với các thay đổi hoặc phát sinh liên quan đến quy trình hoạt động của Bên A, Bên B sẽ ghi nhận và nghiên cứu để đưa ra phương án xử lý trong các phiên bản sau nếu xét thấy phát sinh này phù hợp với định hướng phát triển sản phẩm của Bên B.

III. HỖ TRỢ VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

 1. Hỗ trợ:
 • Phương thức hỗ trợ: Khi gặp sự cố trong quá trình sử dụng, Bên A liên hệ với trung tâm hỗ trợ khách hàng theo các hình thức sau: Hotline: 1900 6159; Chat trực tuyến tích hợp trên phần mềm ezCloudhotel; Email: hotro@ezcloud.vn

Bên B sẽ không tiếp nhận hỗ trợ qua bất cứ kênh nào khác ngoài các kênh trên. Thời gian hỗ trợ kỹ thuật: Hỗ trợ trực tuyến từ 08h30 đến 22h00 tất cả các ngày trong tuần (bao gồm các ngày nghỉ, lễ tết theo quy định của Pháp luật).

 • Phạm vi hỗ trợ: Bên A được yêu cầu hỗ trợ trong các trường hợp sau:
 • Tạo mới / xoá / thay đổi chính sách giá / loại phòng / số lượng phòng / cấu hình khác trên phầm mềm;
 • Yêu cầu kết nối thêm kênh bán phòng online (được quy định tại phụ lục Báo giá chi tiết sản phẩm của hợp đồng này) vào hệ thống phần mềm;
 • Các thắc mắc trong quá trình sử dụng phần mềm;
 • Các sự cố xảy ra trong quá trình sử dụng do lỗi phần mềm.
 • Các trường hợp từ chối hỗ trợ: Các lỗi liên quan tới phần cứng (Máy tính, thiết bị mạng, đường truyền); Các lỗi do thao tác sai của người sử dụng; Các lỗi do virus máy tính; Các sự cố bất khả kháng: mất điện, thiên tai, hỏa hoạn…; Các sự cố nằm ngoài phạm vi hỗ trợ đã nêu.
 1. Hướng dẫn sử dụng:
 • Bên B sẽ chuyển giao tài liệu hướng dẫn sử dụng và video hướng dẫn cho Bên A.

 

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ