Gửi mail xác nhận đặt phòng

After bookings are made, the system will quickly send confirmation email not only to  customer but also to  manager, sales staff and receptionists.

Đánh giá bài viết!
Bài viết liên quan
ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ (MIỄN PHÍ)
Không cần cài đặt | Không cần thanh toán
ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ (MIỄN PHÍ)