The administration system is simple and customizable so it’s easy for the hotel to set room quantity, price and close or open  rooms every day. Custormer can send their request to use the online booking system.

Đánh giá bài viết!
Bài viết liên quan
ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ (MIỄN PHÍ)
Không cần cài đặt | Không cần thanh toán
ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ (MIỄN PHÍ)