Nghiệp vụ đặt giữ chỗ lữ hành - VTOS

Nghiệp vụ đặt giữ chỗ lữ hành – VTOS

Nghiệp vụ đặt giữ chỗ lữ hành - VTOS
  • Giới thiệu Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam (VTOS) nghiệp vụ đặt giữ chỗ Lữ hành
  • Bảng kỹ năng nghề
  • Cách sử dụng tiêu chuẩn VTOS
  • Tóm tắt công việc, chức danh và danh mục công việc
  • Công việc và phần việc: Kế hoạch liên hoàn
XEM THỬ TÀI LIỆU
Nghiệp vụ đặt giữ chỗ lữ hành - VTOS
Nghiệp vụ đặt giữ chỗ lữ hành - VTOS
Nghiệp vụ đặt giữ chỗ lữ hành - VTOS
Nghiệp vụ đặt giữ chỗ lữ hành - VTOS
Nghiệp vụ đặt giữ chỗ lữ hành - VTOS
CÁC TÀI LIỆU KHÁC TỪ EZCLOUD
Đang tải...