Nghiệp vụ đặt giữ chỗ lữ hành – VTOS

Nghiệp vụ đặt giữ chỗ lữ hành - VTOS
Mục lục
Giới thiệu Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam (VTOS) nghiệp vụ đặt giữ chỗ Lữ hành
Bảng kỹ năng nghề
Cách sử dụng tiêu chuẩn VTOS
Tóm tắt công việc, chức danh và danh mục công việc
Công việc và phần việc: Kế hoạch liên hoàn
Tải ngay Ebook
Nghiệp vụ đặt giữ chỗ lữ hành – VTOS
ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ (MIỄN PHÍ)
Không cần cài đặt | Không cần thanh toán
ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ (MIỄN PHÍ)