Ebook Nghiệp vụ nhà hàng của VTOS 1

Nghiệp vụ nhà hàng – VTOS

Ebook Nghiệp vụ nhà hàng của VTOS 1
  • Giới thiệu tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam (VTOS) nghiệp vụ nhà hàng
  • Cách sử dụng tiêu chuẩn VTOS
  • Tiêu chuẩn VTOS - nghiệp vụ nhà hàng
  • Tóm tắt công việc, chức danh và danh mục công việc
  • Kế hoạch liên hoàn các công việc và phần việc
  • Nội dung các công việc và phần việc
XEM THỬ TÀI LIỆU
Ebook Nghiệp vụ nhà hàng của VTOS 1
Ebook Nghiệp vụ nhà hàng của VTOS 2
Ebook Nghiệp vụ nhà hàng của VTOS 3
Ebook Nghiệp vụ nhà hàng của VTOS 4
Ebook Nghiệp vụ nhà hàng của VTOS 5
CÁC TÀI LIỆU KHÁC TỪ EZCLOUD
Đang tải...