Nghiệp vụ nhà hàng – VTOS

Ebook Nghiệp vụ nhà hàng của VTOS 1
Mục lục
Giới thiệu tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam (VTOS) nghiệp vụ nhà hàng
Cách sử dụng tiêu chuẩn VTOS
Tiêu chuẩn VTOS - nghiệp vụ nhà hàng
Tóm tắt công việc, chức danh và danh mục công việc
Kế hoạch liên hoàn các công việc và phần việc
Nội dung các công việc và phần việc
Tải ngay Ebook
Nghiệp vụ nhà hàng – VTOS
ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ (MIỄN PHÍ)
Không cần cài đặt | Không cần thanh toán
ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ (MIỄN PHÍ)