Kỹ thuật chế biến món ăn Việt Nam – VTOS

Ebook Kỹ thuật chế biến món ăn Việt Nam 1
Mục lục
Giới thiệu Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam (VTOS) - Kỹ thuật chế biến món ăn Việt Nam
Cách sử dụng tiêu chuẩn VTOS
Tóm tắt công việc, chức danh và danh mục công việc
Các công việc và phần việc - kế hoạch liên hoàn
Nội dung các công việc và phần việc
Tải ngay Ebook
Kỹ thuật chế biến món ăn Việt Nam – VTOS
ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ (MIỄN PHÍ)
Không cần cài đặt | Không cần thanh toán
ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ (MIỄN PHÍ)