Kỹ thuật làm bánh Âu – VTOS

Kỹ thuật làm bánh Âu - VTOS
Mục lục
Giới thiệu Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam (VTOS) - Kỹ thuật làm bánh Âu
Bảng kỹ năng nghề
Cách sử dụng Tiêu chuẩn VTOS
Tiêu chuẩn VTOS - Kỹ thuật làm bánh Âu
Tóm tắt công việc, chức danh và danh mục công việc
Các công việc và phân việc - Kế hoạch liên hoàn
Nội dung các công việc và phân việc
Tải ngay Ebook
Kỹ thuật làm bánh Âu – VTOS
ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ (MIỄN PHÍ)
Không cần cài đặt | Không cần thanh toán
ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ (MIỄN PHÍ)