Nghiệp vụ buồng – VTOS

Mục lục
Giới thiệu tiêu chuẩn nghề du lịch Việt Nam (VTOS) nghiệp vụ buồng
Cách sử dụng Tiêu chuẩn VTOS
Tóm tắt công việc, chức danh và danh mục công việc
Kế hoạch liên hoàn các công việc và phần việc
Nội dung các công việc và phần việc
Tải ngay Ebook
Nghiệp vụ buồng – VTOS
ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ (MIỄN PHÍ)
Không cần cài đặt | Không cần thanh toán
ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ (MIỄN PHÍ)