Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch – VTOS

Ebook Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch
Mục lục
Giới thiệu tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam (VTOS) - Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch
Tiêu chuẩn VTOS - Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch
Tóm tắt công việc, chức danh và danh mục công việc
Công việc và phần việc: kế hoạch liên hoàn
Nội dung các công việc và phần việc
Tải ngay Ebook
Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch – VTOS
ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ (MIỄN PHÍ)
Không cần cài đặt | Không cần thanh toán
ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ (MIỄN PHÍ)