Nghiệp vụ Thuyết minh du lịch – VTOS

Ebook Nghiệp vụ hướng dẫn thuyết minh du lịch
Mục lục
Giới thiệu: Phương pháp xây dựng tiêu chuẩn VTOS
Các bậc trình độ, chứng chỉ VTOS
Tiêu chuẩn VTOS nghề Thuyết minh du lịch
Các tiêu chuẩn chi tiết
Tải ngay Ebook
Nghiệp vụ Thuyết minh du lịch – VTOS
ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ (MIỄN PHÍ)