Phục vụ trên tàu thuỷ du lịch – VTOS

Ebook Nghiệp vụ hướng dẫn phục vụ trên tàu thuỷ du lịch
Mục lục
Giới thiệu: Phương pháp xây dựng tiêu chuẩn VTOS
Các bậc trình độ, chứng chỉ VTOS
Tiêu chuẩn VTOS nghề Thuyết minh du lịch
Các tiêu chuẩn chi tiết
Tải ngay Ebook
Phục vụ trên tàu thuỷ du lịch – VTOS
ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ (MIỄN PHÍ)
Không cần cài đặt | Không cần thanh toán
ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ (MIỄN PHÍ)