Vận hành cơ sở lưu trú nhỏ – VTOS

Ebook Vận hành cơ sở lưu trú nhỏ của VTOS
Mục lục
Phương pháp xây dựng tiêu chuẩn VTOS
Các bậc trình độ và chứng chỉ VTOS
Các đơn vị năng lực VTOS
Cấu trúc đơn vị năng lực
Danh mục các đơn vị năng lực
Các chứng chỉ trình độ nghề vận hành cơ sở lưu trú nhỏ
Các tiêu chuẩn chi tiết
Tải ngay Ebook
Vận hành cơ sở lưu trú nhỏ – VTOS
ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ (MIỄN PHÍ)
Không cần cài đặt | Không cần thanh toán
ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ (MIỄN PHÍ)