Nghiệp vụ lễ tân – VTOS

Ebook nghiệp vụ lễ tân của VTOS
Mục lục
Giới thiệu tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam (VTOS) nghiệp vụ lễ tân
Bảng kỹ năng nghề
Cách sử dụng tiêu chuẩn VTOS
Tóm tắt công việc, chức danh và danh mục công việc
Nội dung các công việc và phần việc
Tải ngay Ebook
Nghiệp vụ lễ tân – VTOS
ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ (MIỄN PHÍ)
Không cần cài đặt | Không cần thanh toán
ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ (MIỄN PHÍ)