Nghiệp vụ quản lý khách sạn nhỏ – VTOS

Ebook nghiệp vụ quản lý khách sạn nhỏ của VTOS
Mục lục
Giới thiệu tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam (VTOS)
Bảng kỹ năng nghề
Cách sử dụng Tiêu chuẩn VTOS
Các tiêu chuẩn VTOS nghiệp vụ quản lý khách sạn nhỏ
Công việc và phần việc: Kế hoạch liên hoàn
Tải ngay Ebook
Nghiệp vụ quản lý khách sạn nhỏ – VTOS
ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ (MIỄN PHÍ)