Ebook nghiệp vụ quản lý khách sạn nhỏ của VTOS

Nghiệp vụ quản lý khách sạn nhỏ – VTOS

Ebook nghiệp vụ quản lý khách sạn nhỏ của VTOS
  • Giới thiệu tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam (VTOS)
  • Bảng kỹ năng nghề
  • Cách sử dụng Tiêu chuẩn VTOS
  • Các tiêu chuẩn VTOS nghiệp vụ quản lý khách sạn nhỏ
  • Công việc và phần việc: Kế hoạch liên hoàn
XEM THỬ TÀI LIỆU
Ebook nghiệp vụ quản lý khách sạn nhỏ của VTOS
mục lục ebook nghiệp vụ quản lý khách sạn nhỏ của VTOS
ebook nghiệp vụ quản lý khách sạn nhỏ của VTOS
ebook nghiệp vụ quản lý khách sạn nhỏ của VTOS
ebook nghiệp vụ quản lý khách sạn nhỏ của VTOS
CÁC TÀI LIỆU KHÁC TỪ EZCLOUD
Đang tải...